ประวัติส่วนตัว


นายสมศักดิ์  นันทวิสิทธิ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ


ชื่อ นายสมศักดิ์  นามสกุล  นันทวิสิทธิ์
  • ตำแหน่งวิทยฐานะ  ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่  79493
  • สถานศึกษา/หน่วยงาน  โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ
  • สังกัด  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 28 
ประวัติส่วนตัว
  •   สัญชาติไทย  เชื้อชาติไทย ศาสนาพุทธ
  • เกิดวันที่  20  เดือน  สิงหาคม พ.ศ. 2504 
ภูมิลำเนา 
  • บ้านคู้ยายหมี  ตำบลคู้ยายหมี  อำเภอสนามชัยเขต  จังหวัดฉะเชิงเทรา
ที่อยู่ปัจจุบัน
  • ปัจจุบันอยู่บ้านเลขที่  54/628  หมู่ที่ 10
  • ตำบล โพธิ์  อำเภอ เมือง  จังหวัด  ศรีสะเกษ  รหัสไปรษณีย์  33000
  • โทรศัพท์ (บ้าน) 045- 615857   โทรศัพท์ส่วนตัว  08-17257437
email : Somsak@swsk.ac.th