คำอธิบายรายวิชาที่ 1

รายวิชา.. รหัส ..
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ .. จำนวน.. หน่วยการเรียน .. คาบ/สัปดาห์

คำอธิบายรายวิชา
          ศึกษา..
          เพื่อ..
          นักเรียน..

ตัวชี้วัด
  • .
  • .
คะแนนทั้งภาคเรียน
 • ระหว่างภาค 70 คะแนน.
 • กลางภาค 10 คะแนน
  • ปรนัย 7 คะแนน
  • อัตนัย 3 คะแนน
 • ปลายภาค 20 คะแนน
  • ปรนัย 14 คะแนน
  • อัตนัย 6 คะแนน
ชิ้นงาน
 • .
 • .
ความรู้ประกอบบทเรียน
 • .
 • .