ใบงานที่ 2

ใบงานที่ 2
หน่วยการเรียนรู้ที่....... เรื่อง..................................... 
รายวิชา.......................... รหัส................ 

คำชี้แจง 
 • ให้นักเรียน..... 
  • บันทึกลงสมุด
  • ถ่ายภาพ
  • ฯลฯ 
การส่งงาน 
 • ส่งบนโต๊ะครู 
 • ส่งทาง Facebook Group 
 • ส่งทาง Email ครู 
กำหนดส่งงาน 
 • วันที่...................................... 
ความรู้เพิ่มเติม 
 • ลิงก์ที่ ๑ 
 • ลิงก์ที่ ๒ 
 • ลิงก์ที่ ๓ 
 • ฯลฯ 
ภาพประกอบ (ถ้ามี) 
 • ภาพที่ ๑ 
 • ภาพที่ ๒ 
 • ภาพที่ ๓ 
 • ฯลฯ 
คลิปวิดีโอ (ถ้ามี)
 • .
 • .
 • .
Comments