ใบงานที่ 1

ใบงานที่ 1 หน่วยการเรียนรู้ที่.......
เรื่อง.....................................
รายวิชา.......................... รหัส................
        
คำชี้แจง 
            ให้นักเรียน.....
 • บันทึกลงสมุด
 • ถ่ายภาพ
 • ฯลฯ
การส่งงาน
 • ส่งบนโต๊ะครู
 • ส่งทาง Facebook Group
 • ส่งทาง Email ครู
กำหนดส่งงาน
 • วันที่......................................
ความรู้เพิ่มเติม
 • ลิงก์ที่ ๑
 • ลิงก์ที่ ๒
 • ลิงก์ที่ ๓
 • ฯลฯ
ภาพประกอบ (ถ้ามี)
 • ภาพที่ ๑
 • ภาพที่ ๒
 • ภาพที่ ๓
 • ฯลฯ
คลิปวิดีโอ (ถ้ามี)
 • .
 • .